Sign In

OPĆI UVJETI POSLOVANJA DRUŠTVA GOING REMOTELY d.o.o. U UGOVORNIM ODNOSIMA S KORISNICIMA USLUGE ONLINE REZERVACIJSKE PLATFORME “REMOTELY”

Definicije

Osim uvjeta definiranih u drugim dijelovima ovih Općih uvjeta poslovanja, sljedeće definicije primjenjuju se u cijelom tekstu ovih Općih uvjeta poslovanja, osim ako nije drukčije određeno:

GOING REMOTELY“ označava društvo GOING REMOTELY d.o.o., Zagreb, Ulica Paškala Buconjića 26, OIB: 47089228500.

Smještajni objekt” označava suugovaratelja društva GOING REMOTELY koji kao korisnik usluge korištenja online rezervacijske platforme „Remotely“ s društvom GOING REMOTELY d.o.o. sklapa Ugovor o korištenju online rezervacijske platforme „Remotely“, čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti poslovanja društva GOING REMOTELY d.o.o. za korištenje online rezervacijske platforme „Remotely“ (dalje u tekstu: „Opći uvjeti poslovanja“).

Platforma REMOTELY” označava internetsku stranicu(e), aplikacije, alate, platforme i druga sredstva kojima se omogućuje korištenje usluga društva GOING REMOTELY d.o.o.

Gost” označava posjetitelja Platforme ili korisnika ili gosta Smještajnoga objekta.

Osobni podaci” označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranog pojedinca ili pojedinca kojeg je moguće identificirati (uključujući podatke o korisniku i podatke kreditne kartice).

Usluga” označava online sustav društva GOING REMOTELY d.o.o. za rezervaciju boravka putem kojeg smještajni objekti mogu ponuditi svoje smještajne jedinice za rezervaciju te putem kojeg Gosti mogu rezervirati smještaj u tim smještajnim objektima.

Pravo intelektualnog vlasništva” označava sve patente, autorska prava, izume, prava na baze podataka, prava na dizajn, registrirane dizajne, trgovačke znakove, trgovačke nazive, robne marke, logotipe, oznake usluga, stručna znanja, prava na isključivo korištenje, neregistrirane dizajne te, gdje je to primjenljivo, sve primjene tih prava, stručnih znanja, trgovačkih ili poslovnih naziva, naziva domena te druga slična prava ili obveze, bez obzira radi li se o registriranim, neregistriranim ili drugim industrijskim pravima ili pravima intelektualnog vlasništva koja postoje u bilo kojem području ili u okviru bilo kojeg zakonodavstva u svijetu.

Slučaj više sile” označava bilo koji od sljedećih slučajeva koji utječe na veći broj Gostiju i veći broj smještajnih objekata: elementarne nepogode, erupcije vulkana, (prirodne) katastrofe, požari, rat (ratna djelovanja), neprijateljstva ili bilo kakve lokalne ili nacionalne krizne situacije, invazije, usklađivanje s bilo kakvim nalogom ili zahtjevom bilo kojeg državnog, regionalnog, lučkog ili drugog tijela javne vlasti, vladinim propisom ili intervencijom, vojne akcije, građanski rat ili terorizam, (biološke, kemijske ili nuklearne) eksplozije, pobune, nemiri, ustanci, građanski neposluh (kao i materijalna ili stvarna prijetnja te opravdano očekivanje bilo kojeg od prethodno navedenih događaja), ograničenje prometnih veza, zatvaranje zračnih luka te bilo koji drugi izniman ili katastrofičan događaj, uvjet ili hitan slučaj koji sprječava putovanja ili boravak Gostiju u Smještajnome objektu ili ih čini nemogućima ili nezakonitima.

Predmet Općih uvjeta poslovanja (i Ugovora)

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja društva GOING REMOTELY d.o.o. u ugovornim odnosima s korisnicima usluge online rezervacijske platforme „Remotely“ sastavni su dio Ugovora kojem su korisnici usluge (smještajni kapaciteti kao korisnici usluge) pristupili potpisom Pristupnice za sklapanje Ugovora o korištenju online rezervacijske platforme „Remotely“ (dalje u tekstu: Pristupnica), a kojim su potpisom prihvatili sve odredbe ovih Općih uvjeta na što su suugovaratelji društva GOING REMOTELY d.o.o. (korisnici usluge) izričito i jasno upozoreni u samom tekstu Pristupnice. 

1.2. Ovim Općim uvjetima poslovanja reguliraju se ugovorni odnosi, tj. prava i obveze ugovornih strana (društva GOING REMOTELY d.o.o. kao pružatelja usluge korištenja online rezervacijske platforme „Remotely“ te drugih ugovornih strana – Smještajnih objekata kao korisnika navedene usluge), kao i uvjeti korištenja online rezervacijske Platforme REMOTELY u vlasništvu društva GOING REMOTELY d.o.o.

1.3. GOING REMOTELY stavlja na raspolaganje Smještajnom objektu online rezervacijsku Platformu REMOTELY te pruža uslugu posredovanja u rezervaciji smještaja za Goste, dok Smještajni objekt oglašava svoje smještajne kapacitete putem online rezervacijske Platforme REMOTELY, uz uvjete detaljnije regulirane ovim Općim uvjetima poslovanja.  

Obveze Smještajnog objekta

2.1. Da bi se Smještajni objekt mogao uvrstiti na Platformu REMOTELY, Smještajni objekt je dužan GOING REMOTELYJU dostaviti odgovarajuće podatke o Smještajnom objektu. Među podacima o Smještajnom objektu koji se uvrštavaju na Platformu moraju biti informacije povezane sa Smještajnim objektom (uključujući fotografije i opise), njegovom opremom i uslugama te sobama koje su dostupne za rezervaciju, pojedinosti o cijenama i raspoloživosti te ostalim pravilima i ograničenjima (“Podaci o Smještajnom objektu”). Podaci o Smještajnom objektu trebaju sadržavati brojeve telefona i adrese e-pošte, a prema mogućnostima i internetskih stranica (aplikacija, platformi društvenih mreža). GOING REMOTELY zadržava pravo uređivanja i izostavljanja informacija u slučaju saznanja da su informacije netočne, nepotpune ili da nisu u skladu s uvjetima i odredbama ovog Ugovora.

2.2. Smještajni objekt već potpisom Ugovora (Pristupnice za sklapanje Ugovora) izjavljuje i jamči da su Podaci o Smještajnom objektu u svakom trenutku istiniti i točni te da nisu obmanjujući. Stalna obveza Smještajnog objekta jest ispravljanje i ažuriranje sadržaja Podataka o Smještajnom objektu, dostavljenih društvu GOING REMOTELY u slučaju izmjena Podataka o Smještajnom objektu. 

2.3. Za svaku rezervaciju koju Gost napravi putem Platforme REMOTELY, Smještajni objekt društvu GOING REMOTELY plaća proviziju (“Provizija”), s time da istu GOING REMOTELY naplaćuje izravno od Gosta, a sve prema uvjetima definiranima u ovim Općim uvjetima poslovanja. 

Iznos i način plaćanja Provizije

3.1. Radi određivanja ukupnog iznosa Provizije te konačne cijene koja se na Platformi REMOTELY prikazuje Gostu, Smještajni kapacitet obvezuje se GOING REMOTELYJU, prije objavljivanja smještajnih kapaciteta, dostaviti GOING REMOTELYJU detaljnu specifikaciju traženih iznosa naknada za najam svih smještajnih kapaciteta koji se objavljuju na Platformi REMOTELY (specifikaciju očekivane naknade za najam za svaku pojedinu smještajnu jedinicu tijekom razdoblja trajanja objave na Platformi REMOTELY).

3.2. Nakon primitka adekvatnih podataka iz točke 3.1. ovih Općih uvjeta poslovanja, GOING REMOTELY definira konačnu cijenu koja se na Platformi REMOTELY prikazuje Gostu, a koja konačna cijena obuhvaća naknadu Smještajnog objekta, PDV, pristojbe te sve ostale (državne, regionalne i lokalne) poreze, naknade, pristojbe i davanja (u omjeru u kojem se ti ostali porezi, naknade i davanja mogu unaprijed uračunati u cijenu bez dodatnih informacija), kao i Proviziju koju zaračunava GOING REMOTELY, osim ako zasebnim Ugovorom nije utvrđeno drukčije. 

3.3. GOING REMOTELY nije dužan pojedinačno obavještavati Smještajni objekt o iznosu konačne cijene koja će se objaviti na Platformi REMOTELY, već Smještajni objekt ima mogućnost, u roku od 3 dana od dana objave pojedinog Smještajnog objekta i cijene za korištenje istog, od GOING REMOTELYJA zatražiti povlačenje objave za sve/pojedine smještajne jedinice, a što je GOING REMOTELY dužan učiniti bez odgode.

3.4. Provizija GOING REMOTELYJA predstavlja iznos koji se dobiva oduzimanjem konačne cijene koja se na Platformi REMOTELY prikazuje Gostu te traženog iznosa naknade za najam koji Smještajni objekt dostavi GOING REMOTELYJU (a koja naknada obuhvaća naknadu Smještajnog objekta, PDV, pristojbe te sve ostale (državne, regionalne i lokalne) poreze, naknade, pristojbe i davanja), s time da GOING REMOTELY svoju Proviziju naplaćuje izravno od Gosta te potom preostali iznos zatražene naknade isplaćuje (prosljeđuje) Smještajnom objektu, a kako je definirano ovim Općim uvjetima poslovanja. 

3.5. Ukupna cijena po rezervaciji koja se naplaćuje od Gosta jednaka je umnošku (i) broja noći/dana/tjedana/mjeseci koje Gost provede u Smještajnom objektu, (ii) cijene rezervacije po smještajnoj jedinici i po noći/danu/tjednu/mjesecu (uključujući PDV te druge primjenjive državne, regionalne ili lokalne poreze i davanja (“Porezi”) te druge dodatke na plaćanje, naknade i pristojbe uključene u ponuđenu cijenu u trenutku kada je Gost rezervirao jedinicu na Platformi REMOTELY, (iii) broja jedinica koje je Gost rezervirao i (iv) odgovarajućeg postotka Provizije koju je GOING REMOTELY zaračunao nakon primitka podataka iz točke 3.1. ovih Općih uvjeta poslovanja od Smještajnog objekta.  

3.6. Naknada Smještajnog objekta odgovara iznosu zatražene naknade iz točke 3.1. ovih Općih uvjeta poslovanja, a koja naknada uključuje PDV, pristojbe te sve ostale (državne, regionalne i lokalne) poreze, naknade, pristojbe i davanja (u omjeru u kojem se ti ostali porezi, naknade i davanja mogu unaprijed uračunati u cijenu bez dodatnih informacija) te GOING REMOTELY nije dužan snositi sve navedene troškove u slučaju da iznos naknade bude terećen za dodatna navedena davanja.

3.7. GOING REMOTELY će naknadu Smještajnom objektu isplatiti u roku od 2 dana od dana dolaska Gosta u Smještajni objekt, osim u slučaju boravka Gosta duljem od 30 dana u kojem će se slučaju naknada za svaki pojedini mjesec isplaćivati do petog dana u mjesecu s time da će se naknada za prvi mjesec boravka isplatiti u roku od 2 dana od dana dolaska Gosta u Smještajni objekt, a koja naknada u svim opisanim slučajevima uključuje PDV, pristojbe te sve ostale (državne, regionalne i lokalne) poreze, naknade, pristojbe i davanja (u omjeru u kojem se ti ostali porezi, naknade i davanja mogu unaprijed uračunati u cijenu bez dodatnih informacija), dok GOING REMOTELY od iznosa dobivenog od Gosta zadržava iznos Provizije, definiran u ovim Općim uvjetima poslovanja. 

Rezervacije

4.1. Nakon što Gost na Platformi REMOTELY napravi Rezervaciju, GOING REMOTELY će u kraćem roku na odgovarajući način (telefonom ili e-mailom) o navedenoj Rezervaciji obavijestiti Smještajni objekt s time da će obavijest sadržavati datum dolaska, broj noćenja, vrstu smještajne jedinice, cijenu smještajne jedinice, ime i kontakt Gosta (svi podaci nazivaju se “Podaci o Gostu”) i druge moguće posebne zahtjeve Gosta. Smještajni objekt dužan je u roku od 24 sata od primitka obavijesti potvrditi GOING REMOTELYJU navedenu Rezervaciju o čemu će potom GOING REMOTELY obavijestiti Gosta. 

4.2. Nakon Rezervacije stvara se izravan ugovorni odnos pružanja usluge smještaja (a time i pravni odnos) isključivo između Smještajnoga objekta i Gosta te GOING REMOTELY nije odgovoran za ispunjenje obveza iz navedenog ugovornog odnosa pružanja usluga smještaja. 

4.3. Smještajni objekt obvezuje se Gosta smatrati svojom ugovornom stranom i postupati prema online rezervaciji u skladu s Podacima o Smještajnom objektu (uključujući cijenu) koji su se u trenutku izvršenja rezervacije nalazili na Platformi i u potvrdi rezervacije.

4.4. Pritužbe ili potraživanja (koja se odnose na uslugu koju nudi, daje ili osigurava Smještajni objekt) upućena prema Smještajnome objektu te specifične zahtjeve Gostiju rješava Smještajni objekt, bez posredovanja ili sudjelovanja GOING REMOTELYJA. GOING REMOTELY ne snosi i ne priznaje nikakvu odgovornost povezanu s takvim potraživanjima Gosta. Isto tako, GOING REMOTELY ne snosi i ne priznaje nikakvu odgovornost u vezi s potraživanjima koja bi za Smještajni objekt mogla proizići prema Gostu s osnove ugovornog odnosa pružanja usluga smještaja. 

4.5. Smještajni objekt načelno ne može otkazivati internetske rezervacije. U slučaju otkazivanja internetske rezervacije od strane Smještajnog objekta, isti je dužan društvu GOING REMOTELY platiti ugovornu kaznu i to u sljedećim iznosima:

  • u slučaju otkazivanja internetske rezervacije u razdoblju duljem od 30 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt plaća ugovornu kaznu u iznosu od 10 % cijene rezervirane smještajne jedinice;
  • u slučaju otkazivanja internetske rezervacije u razdoblju od 30 do 15 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt plaća ugovornu kaznu u iznosu od 50 % cijene rezervirane smještajne jedinice;
  • u slučaju otkazivanja internetske rezervacije u razdoblju kraćem od 15 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt plaća ugovornu kaznu u iznosu od 100 % cijene rezervirane smještajne jedinice. 

4.6. U slučaju da Smještajni objekt iz bilo kojeg razloga, prouzročenog svojom vlastitom krivnjom (npr. overbooking i sl.) nije u stanju ispuniti svoje obveze u okviru ovog Ugovora, Smještajni objekt će o tome u najkraćem roku obavijestiti GOING REMOTELY te u tom slučaju Smještajni objekt GOING REMOTELYJU plaća ugovornu kaznu u iznosu od 100 % cijene rezervirane smještajne jedinice.

4.7. U slučaju otkazivanja rezervacije od strane Gosta Smještajni objekt ima pravo na naknadu, a koja naknada odgovara naknadi iz točke 3.7. ovih Općih uvjeta poslovanja i to u sljedećim iznosima: 

  • u slučaju otkazivanja internetske rezervacije od strane Gosta u razdoblju duljem od 30 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt ima pravo na naknadu u iznosu od 10 % naknade;
  • u slučaju otkazivanja internetske rezervacije u razdoblju od 30 do 15 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt plaća ugovornu kaznu u iznosu od 50 % cijene rezervirane smještajne jedinice;
  • u slučaju otkazivanja internetske rezervacije u razdoblju kraćem od 15 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt plaća ugovornu kaznu u iznosu od 100 % cijene rezervirane smještajne jedinice. 

4.8. Neovisno o odredbama točke 4.7. ovih Općih uvjeta poslovanja u slučaju otkazivanja internetske rezervacije od strane Gosta u razdoblju duljem od 30 dana koji prethode danu predviđenog dolaska Gosta, Smještajni objekt ima pravo na naknadu u iznosu od 10 % naknade i to samo za prvi mjesec rezervacije. Također, neovisno o odredbama točke 4.7. ovih Općih uvjeta poslovanja, u slučaju otkazivanja internetske rezervacije od strane Gosta, a kada Gost svoje otkazivanje potkrijepi opravdanim razlozima (npr. izvanredna situacija prouzročena epidemijom bolesti Covid-19, otkazivanje letova i sl.) Smještajni objekt nema pravo na naknadu te Gost neće snositi nikakav trošak. O opravdanosti razloga otkazivanja rezervacije odlučuje GOING REMOTELY te će o istom obavijestiti Smještajni objekt, s čime je Smještajni objekt suglasan. 

4.9. GOING REMOTELY isključuje svu odgovornost prema Smještajnome objektu povezanu s bilo kakvim (privremenim i/ili djelomičnim) prekidima u radu, gubicima, nedostupnosti, vremenom zastoja Platforme REMOTELY.

Licencija

5.1. Smještajni objekt društvu GOING REMOTELY ovime dodjeljuje neekskluzivno pravo te licenciju bez naknade i valjanu u cijelom svijetu, za sljedeće:

(a) korištenje, reprodukciju, reprodukciju po posredniku, distribuciju, podlicenciranje, komunikaciju i ustupanje na bilo koji način te prikazivanje ustupljenog sadržaja (Podataka o smještajnom objektu – fotografija i sl.), kao i Prava intelektualnog vlasništva koje drži Smještajni objekt i koje je Smještajni objekt ustupio na raspolaganje društvu GOING REMOTELY u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja, a koji su društvu GOING REMOTELY potrebni za ostvarivanje prava i ispunjenje obveza u okviru ovih Općih uvjeta poslovanja;

(b) korištenje, reprodukciju, reprodukciju po posredniku, distribuciju, podlicenciranje, prikazivanje i upotrebu (uključujući, bez ograničenja, javno izvođenje, izmjenu, prilagodbu, komunikaciju, reprodukciju, kopiranje i ustupanje javnosti na bilo koji način) Podataka o Smještajnom objektu, a koje će Podatke društvo GOING REMOTELY koristiti u skladu s dobrim poslovnim običajima (u svrhu promocije na društvenim mrežama i slično).

5.2. GOING REMOTELY može podlicencirati, ustupati, davati na uvid i nuditi Podatke o Smještajnom objektu (uključujući odgovarajuća prava intelektualnog vlasništva) te posebne ponude koje Smještajni objekt nudi na Platformama, kao i sva daljnja prava i licencije navedene u ovim Općim uvjetima poslovanja u suradnji s povezanim tvrtkama i/ili trećim stranama (putem platformi, aplikacija, alata i drugih sredstava) (i njihovim Platformama – “Platformama trećih strana”).

5.3. GOING REMOTELY ni u kojem slučaju neće snositi odgovornost prema Smještajnom objektu za propuste počinjene na Platformama trećih strana. Isključivi pravni lijek kojim Smještajni objekt raspolaže u odnosu na Platforme trećih strana jest (i) upućivanje zahtjeva društvu GOING REMOTELY (koje taj zahtjev može, ali i ne mora prihvatiti) s ciljem obavještavanja Platforme trećih strana radi prekida prikazivanja ili da (ii) raskid Ugovora u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta poslovanja. 

Izjave i jamstva

6.1. Smještajni objekt društvu GOING REMOTELY izjavljuje i jamči da tijekom trajanja Ugovora:

(i) Smještajni objekt ima sva potrebna prava i ovlaštenja za korištenje, upravljanje, vlasništvo nad (ukoliko je primjenjivo) (pod)licenciranje i dopuštanje društvu GOING REMOTELY da na Platformama objavljuje (a) relevantni smještajni objekt i (b) Prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na Podatke o Smještajnome objektu objavljene na Platformama, navedena u tim informacijama ili se u tim informacijama na njih upućuje;

(ii) Smještajni objekt posjeduje i djeluje u skladu sa svim dozvolama, registracijama, licencijama i drugim preduvjetima državnih institucija potrebnima za provođenje, obavljanje i nastavljanje svojih operacija i poslovanja te objavljivanje Smještajnog objekta na Platformama za rezervaciju;

(iii) naknada za jedinice oglašene na Platformama, a koje se stavljaju na raspolaganje za boravke Gosta u trajanju od 7 ili više dana, jednaka je ili povoljnija od najpovoljnije naknade (bez provizije GOING REMOTELYJA) za ekvivalentan boravak koju je Smještajni objekt oglasio online, objavio online ili na drugi način ustupio online na svojoj internetskoj stranici Smještajnog objekta i Gost ne bi mogao dobiti povoljniju cijenu da rezervaciju ugovori izravno sa Smještajnim objektom na njegovoj stranici/aplikaciji.

6.2. Svaka Ugovorna strana tijekom trajanja Ugovora izjavljuje i jamči drugoj Strani sljedeće:

(i) ima svu poslovnu sposobnost i ovlaštenje za sklapanje i izvršavanje svojih obveza u okviru Ugovora (u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja);

(ii) poduzela je sve poslovne mjere potrebne za davanje ovlaštenja za izvršenje i provođenje Ugovora (u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja)

(iii) svaka Ugovorna strana mora djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima, propisima, uredbama i pravilima u zemlji, regionalnoj ili lokalnoj upravi u kojoj je Strana registrirana, a u odnosu na proizvode koje Strana nudi (ili će nuditi) i/ili uslugama koje pruža (ili će pružati).

Odgovornost i naknada štete 

7.1. GOING REMOTELY isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu prema Gostu koju istome tijekom pružanja usluge smještaja prouzroči Smještajni objekt. 

7.2. GOING REMOTELY isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu prema Smještajnom objektu koju istome tijekom boravka prouzroči Gost.

7.3. Smještajni objekt se obvezuje društvo GOING REMOTELY u potpunosti zaštititi od odgovornosti, nadoknaditi mu štetu i zaštititi ga od svih obveza, troškova, izdataka, šteta, gubitaka, dužnosti, bilo kakvih potraživanja, kamata i pravnih postupaka koje je društvo GOING REMOTELY platilo, pretrpjelo ili mu je izloženo u vezi sa sljedećim:

(i) svim tvrdnjama Gosta da su informacije o Smještajnome objektu na Platformama netočne, lažne ili da navode na krivo mišljenje;

(ii) svim tvrdnjama Gosta koje se odnose ili su povezane s odsjedanjem u Smještajnome objektu, preklapanje rezervacija ili (djelomično) otkazivanje te pogrešne rezervacije;

(iii) svim ostalim tvrdnjama Gostiju koje se u cijelosti ili djelomično mogu pripisati Smještajnome objektu ili Smještajni objekt za njih snosi odgovornost (uključujući (tvrdnje povezane s (manjkavim) uslugama koje Smještajni objekt pruža i proizvodima koje nudi) te koje proizlaze iz kaznenog djela, prijevare, namjernog lošeg postupanja, nemara ili kršenja odredbi ugovora (uključujući Rezervaciju Gosta) od strane Smještajnoga objekta, ili se mogu pripisati Smještajnome objektu (ili njegovim službenicima, zaposlenicima, agentima, sestrinskim tvrtkama i stranama s kojima je sklopljen podugovorni odnos), u odnosu na Gosta ili njegovu imovinu;

(iv) sva potraživanja usmjerena protiv društva GOING REMOTELY, a koja su povezana ili su rezultat propusta Smještajnoga objekta u a) pravilnoj registraciji pri relevantnim poreznim organima ili b) u plaćanju, prikupljanju, naplati ili zadržavanju bilo kakvih primjenjivih poreza, pristojbi ili (dodatnih) pristojbi koji proizlaze ili se temelje na uslugama te ostalih ovdje navedenih davanja na području odgovarajuće pravne nadležnosti.

7.4. Nijedna od Ugovornih strana ne snosi odgovornost prema drugoj Strani za bilo kakve neizravne, slučajne i posljedične štete ili gubitke, uključujući gubitak proizvodnje, gubitak dobiti, gubitak prihoda, gubitak ugovora, gubitak ili narušavanje dobrog glasa ili reputacije, gubitak potraživanja. Ovime Ugovorne strane izričito isključuju odgovornost za takve štete i gubitke.

Trajanje i prestanak Ugovora

8.1. Osim ako nije drukčije utvrđeno, ugovorni odnos stupa na snagu s danom potpisa Pristupnice za sklapanje Ugovora i nastavlja se na neodređeno razdoblje. Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor bilo kada i iz bilo kojeg razloga uz pisanu obavijest drugoj strani barem 14 dana prije otkazivanja. 

8.2. Bilo koja Ugovorna strana može raskinuti (i ukloniti/zatražiti uklanjanje objave Smještajnog objekta na Platformi REMOTELY) Ugovor s obzirom na drugu stranu, s trenutnim učinkom u slučaju kršenja ovog Ugovora od druge Strane (npr. kašnjenje s plaćanjem, davanje pogrešnih informacija ili primanje značajnog broja pritužbi Gostiju).

8.3. Sljedeći će se slučajevi smatrati kršenjem i u tim slučajevima GOING REMOTELY ima pravo na trenutno raskidanje ili suspenziju Ugovora (bez prethodne obavijesti):

(i) ako Smještajni objekt društvu GOING REMOTELY dostavi podatke o Smještajnome objektu koji su netočni ili obmanjujući;

(ii) ako Smještajni objekt, u slučaju da je dostupan, ne prihvati rezervaciju po cijeni navedenoj na rezervaciji;

(iii) ako GOING REMOTELY primi jednu ili više valjanih i ozbiljnih pritužbi jednog ili više Gostiju koji su rezervirali smještaj u Smještajnome objektu;

(iv) u slučaju neprikladnog, nezakonitog ili neprofesionalnog odnosa prema Gostima ili osoblju društva GOING REMOTELY;

(v) bilo kakvih problema vezanih uz sigurnost, privatnost i zdravlje koji se povezuju sa Smještajnim objektom ili njegovim sadržajima (Smještajni će objekt na vlastiti trošak i na zahtjev GOING REMOTELYJA dostaviti odgovarajuće dozvole, licencije, potvrde ili izjave od strane neovisnog stručnjaka koji dokazuje i potvrđuje djelovanje u skladu s primjenjivim zakonima i odredbama (vezanim uz privatnost, zdravlje i sigurnost).

Povjerljivost

9.1. Ugovorne strane razumiju i suglasne su da u izvršenju Ugovora svaka strana može imati pristup ili biti izložena, izravno ili neizravno, povjerljivim informacijama o drugoj strani (“Povjerljive informacije”). 

9.2. Povjerljive informacije obuhvaćaju Podatke korisnika, količinu transakcija, marketinške i poslovne planove, poslovne, financijske, tehničke, operativne i druge informacije koje nisu javne, a strana koja ih je dala na uvid označava ih kao privatne ili povjerljive, kao i one informacije za koje strana koja ih je primila zna da prema njima treba postupati kao prema privatnim i povjerljivim informacijama.

9.3. Obje ugovorne strane prihvaćaju sljedeće: (a) sve Povjerljive informacije ostaju u isključivom vlasništvu strane koja ih je dala na uvid, a strana koja ih je primila ne smije ih koristiti za bilo kakvu svrhu osim za provođenje odredbi Ugovora; (b) Povjerljive informacije davat će na uvid samo onim Ovlaštenim osobama koje trebaju znati te informacije radi provođenja Ugovora; (c) neće kopirati, objavljivati, davati na uvid ni koristiti (osim u skladu s ovdje iznesenim odredbama) Povjerljive informacije te će koristiti razborite metode sprečavanja takvih radnji; (d) na pisani zahtjev druge Strane vratit će ili uništiti sve Povjerljive informacije (u tiskanom ili elektroničkom obliku).

9.4. Bez obzira na dosad izneseno, Povjerljive informacije ne obuhvaćaju (i) podatke koji jesu ili će postati javne informacije, čemu nije uzrok djelovanje ili propust strane koja ih je primila, (ii) podatke koji su bili u vlasništvu treće strane prije datuma sklapanja Ugovora, (iii) podatke koje je treća strana, koja nema obvezu čuvanja tajnosti prema ovim odredbama, dala na uvid strani koja ih je primila ili (iv) podatke koje u skladu sa zakonom, sudskim nalogom, sudskim pozivom ili nalogom tijela državne uprave potrebno dati na uvid.

9.5. Ugovorne strane će ulagati poslovno razumne napore u čuvanje povjerljivosti i privatnosti Podataka korisnika te će ih štititi od neovlaštenog korištenja i objavljivanja. Svaka od strana suglasna je da će djelovati u skladu sa svim primjenjivim odredbama (vezanim uz osobne podatke i privatnost), zakonima, pravilima i propisima jurisdikcije te ugovorne strane (uključujući (ako je primjenjivo) Direktive 95/46/EZ i 2002/58/EZ o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti).

Završne odredbe

10.1. Nijedna strana ne može dodijeliti ni prenijeti svoja prava i/ili obveze u okviru Ugovora bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, uz uvjet da GOING REMOTELY svoja prava i/ili obveze u okviru Ugovora (u cijelosti, djelomično ili povremeno) može dodijeliti ili prenijeti povezanim društvima bez prethodne pisane suglasnosti Smještajnoga objekta. U slučaju da Smještajni objekt dodjeljuje ili prenosi prava ili obveze, onaj koji prenosi svoja prava/odstupa od svojih prava ni u kojem slučaju nije oslobođen od obveza koje proizlaze iz Ugovora.

10.2. Sve obavijesti i komunikacija moraju biti u pisanom obliku putem e-pošte, a u iznimnim slučajevima telefonski. 

10.3. Ugovor s ovim Općim uvjetima poslovanja kao sastavnim dijelom (uključujući dodatke, anekse i priloge koji čine sastavni dio Ugovora) čini jedini ugovorni odnos između Ugovornih strana o predmetu Ugovora te zamjenjuje i stavlja izvan snage sve prethodne ugovore, dogovore, (ne)obvezujuće ponude, obveze i izjave koje se odnose na predmet ugovora (uključujući one prema Smještajnome objektu).

10.4. U ugovorni odnos može se stupiti i online – potpisivanjem Pristupnice u PDF formatu, pri čemu se svaka kopija smatra originalnom, važećom i obvezujućom. Ugovoru nije potreban pečat kako bi bio važeći, obvezujući i pravno valjan.

10.5. Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja nevažeća ili neobvezujuća, ili postane takva, sve ostale odredbe i dalje su obvezujuće za Strane. U takvom slučaju Strane će nevažeću ili neobvezujuću odredbu zamijeniti odredbama koje su važeće i obvezujuće te imaju, u najvećem mogućem opsegu, učinak sličan učinku nevažeće ili neobvezujuće strane, u skladu sa sadržajem i svrhom Ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

Zagreb, 1. ožujka 2021. godine